Начало | Общество | Проекти | Печатай без отпечатък! Да се погрижим заедно за по-зелена и екологично чиста среда

Проекти

09 / 2022 г.

Печатай без отпечатък! Да се погрижим заедно за по-зелена и екологично чиста среда

 

Често срещан проблем в индустриалното производство е образуването на големи количества отпадъци след произведена продукция. Това влияе на околната среда по значително негативен начин, оставяйки отпечатък в нея, който в чести случаи може да бъде необратим. 

В продължение на дълъг период от време не се обръщаше внимание на този проблем и го имаше само на теория, тъй като нямаше реални данни какво влияние имат различните производствени остатъци върху човечеството и природата.

През последните години обаче се поставиха ясни параметри, че много от нерециклируемите отпадъци са изключително вредни за природата, а количеството им вече е в такъв обем, че не се знае дали все още са в контрола на човечеството.

Защо ни е грижа за околната среда и влиянието на печатната индустрия върху нея

От създаването на фирмата в ГЕД винаги е имало хора, които подпомагат развитието и опазването на обкръжаващия ни свят. По-добра среда на работното място, доволни клиенти, качествени партньори, качествено образование за по-младите - грижа ни е за добрия живот на хората, с които работим - здраве, обучение, семейство, взаимоотношения - и грижата ни е взаимна. 

Често можете да срещнете в офиса ни разговор между колеги за съвети за здравето и образованието на децата; нови и полезни източници на информация; помощ за социални инициативи или просто как можем да сме полезни на клиента.

И опазването на природата не прави изключение.

Грижа ни е, защото от усилията, които всички заедно полагаме, зависи здравето ни, удовлетвореността ни от живота и социалната връзка помежду ни. 

Истината е, че природата ни дава жизнената сила, от която имаме нужда - кислород, вода, храна - и се питаме - Какво ни кара да замърсяваме източника на ресурси за оцеляването на човечеството?

Звучи банално, но от осъзнатите действия днес в заобикалящия ни свят и реалността, в която живеем, зависи какво ще оставим на децата си и на поколенията след нас.

 

Проблеми със замърсяването в печатната индустрия

Производството като цяло е един от най-големите замърсители на природни ресурси и полиграфията не прави изключение пред останалите.

По-долу ще изброим проблеми, които са наболели за бранша от гледна точка на екология и които смятаме, че са важни за решаване, но ако мислите, че има други важни екологични проблеми, които не сме отбелязали, можете да се свържете с нас, за да ги обсъдим и да ги добавим.

 

Използване на химикали по време на печат

Химията е основен замърсител за индустрията, тъй като се използва при конвенционалните методи за печат, при които се изисква измиване на печатните форми с химикали, обикновено след експонация, за да останат чисти от излишни елементи и да се справят добре върху печатната машина.

Тези методи се използват от голяма част от печатниците поради липса на по-добри бизнес и производствени решения за много приложения, липса на знание за наличието на такива или страх от използването на иновативни технологични решения.

За съжаление много от тези химикали не са преизползваеми и често се изхвърлят в канализация или отводнители, откъдето се прехвърлят директно в природните водоеми. Там те остават като замърсители във водната среда и евентуално се връщат като малки частици във водата, която пием.

Тази практика е унищожителна както за природата, така и за хората.

 

Отпадъци от материали и ресурси в печата

Често срещано е материалите и ресурсите, които се използват за печат - медия, пластини, клишета, филми - да не се използват в пълна ефективност, образувайки значително количество отпадъци. Много от този брак не може да бъде рециклиран и се третира като индустриален отпадък в производствените или понякога в обществените сметища.

В тези сметища, дори и при добро поддържане, отпадъците не могат просто да изчезнат. И съответно колкото повече количества отпадък формираме, толкова повече вредно влияние има върху въздуха, който дишаме и върху почвата.

 

Потребление на енергия и неговото влияние върху околната среда

Производствената енергия е косвен замърсител, който обаче оказва голямо влияние върху околната среда. Създаването на енергия изисква дейности, които биха могли да се оценят като едни от най-големите замърсители на планетата. 

Например съществуват различни видове производство на електроенергия, като някои от тях включват добив и използване на нефт; добив, преработка и обогатяване на ядрено гориво; използване на значителни количества водни ресурси от натурални източници, превърнати в изкуствени водни басейни за целите на промишлеността.

Съответно колкото повече мощност ни е нужна за производството на единица продукция, толкова повече природни ресурси са необходими за удовлетворяването на тази нужда.

Освен това, производството на различни видове енергия крие своите рискове от допълнително "непланирано" замърсяване, тъй като добивните и преработвателните съоражения трябва да се поддържат в перфектна форма, но тяхното количество в световен мащаб вече прави това невъзможно. Това води до неизправности, използване на старо оборудване и пособия и други опасни за съоръженията и хората проблеми.

Въпреки че печатната индустрия е само малка част от общия обем на използваемост на производствена енергия в световен мащаб, участниците в полиграфията също могат да спомогнат за подобряването и на този елемент и да се намали значително използваната енергия за производството на единица печатен продукт.

 

Влияние върху здравето на служителите на работното място

Здравето и удовлетвореността на хората, които са основен елемент за напредъка на бизнеса; хората, с които се срещаме всеки ден; всеки един от нас, влизащ в офиса или производствения цех всеки ден - какво по-важно от това да опазим здравето и физическата удовлетвореност през времето прекарано на работното място в ежедневието?

Доказано е с множество проучвания, но дори с обикновена логика можем да достигнем до извода, че безвредната работна среда с минимално количество отпадъци, по-чист въздух, както и липса или много малко замърсявания, едновременно увеличава качеството на живот и качеството на труд на хората, които прекарват голяма част от времето си в тази среда.

Заедно с удовлетвореността от добрата работна среда, можем да забележим и приятното чувство у човек, който оставя след себе си и след свършената си работа чистота на работното място, чистота за природата и околния свят. Или ако трябва да го кажем другояче, липсва неприятното усещане, което остава след като оставим мръсно работното си място или изхвърлим ненужния отпадък в канала.

 

Нови бизнес възможности

Парадоксално е да добавим тази точка сред проблемите, насочени към опазването на околната среда, но тя е истина и не можем да я пропуснем.

Много компании, включително и български, вече са приели методи и правила за екологично чиста работа. По-големите от тях имат изисквания и към партньорите, с които работят, да са въвели и да прилагат технологии и средства за екологично чисто производство без или с минимално замърсяване на околната среда.

Тези компании дори често знаят много добре кои са точните технологии за печат, които могат да предоставят екологично чист резултат и търсят партньори, които работят с тези технологии.

 

Екологични решения за печатното производство и възможности за спестяване на разходи

За съжаление не съществува едно единствено решение, което може да се справи с всички гореизброени проблеми и да постигне реален резултат. Затова са нужни постепенни и регулярни усилия с натрупване в дългосрочен период.

На пазара съществуват производствени решения, в чиито възможности като основен елемент е заложено екологично чисто използване на ресурси. Заедно с това много от тези решения изпълняват основните си производствени функции по висококачествен начин, който с нищо не отстъпва на традиционните решения, образуващи голямо количество отпадъци.

Освен всичко останало, ако потърсите на правилните места, екологичното производство върви ръка за ръка със значително спестяване на разходи. В чести случаи това се получава просто защото се премахват значително количество остарели процеси и конвенционални методи на производство.

 

Материали и консумативи

Материалите, с които печатаме, и в частност печатните форми (пластини и клишета) са основен фактор на замърсяване и бихме могли да кажем, че с тях са свързани основните методи за екологично подобряване и намаляване на замърсяването.

По-малки количества и преизползване на материалите и печатните форми

Възможността да се използва много по-малко количество материал за една поръчка особено ако има чести ре-тиражи за нея е от изключително важно значение. 

Повече преизползване на материали в печатницата, освен че спестява разходи, допринася и за по-малко изхвърлен отпадък.

По-малко или никаква химия в печатния процес

Съвременните решения, (например безпроцесните офсетови пластини на Kodak в нашето портфолио) ви позволяват да използвате печатни форми с много малки количества химия или изцяло премахване на химията и замяна с други решения, като измиване с вода. 

Както споменахме в началото, използването на по-малко химикали създава по-чиста среда както за природата, така и за работното и производственото място.

Аналогично с по-малкото количество химия идват и по-малко разходи за единица поръчка, както и по-малко месечни разходи за складови пространства.

 

Оборудване и машини за печат

Ясно е, че оборудването в печатницата не е нещо, което се сменя лесно от днес за утре. 

Също е ясно, че "производството за по-чиста околна среда" много трудно може да бъде единствен или дори основен фактор за вземането на решение за покупка на нова машина.

Затова днес на пазара съществуват решения, които едновременно обхващат и решават проблеми както с бизнеса и количеството разходи, с производителността и количеството поръчки, така и с природата и количеството отпадъци.

Ефективност на производствените процеси за по-висока екологичност

Когато става дума за технологични системи под формата на машини и оборудване в печатницата, може да се говори много и да се обсъжда с дни и седмици какви са възможностите за намаляване на отпадъците. 

Едно обаче е сигурно - ефективността на производството е основен фактор както за количеството поети поръчки, за разходите и приходите в печатницата, така и за по-екологично чистата среда.

Най-лесно изобразено, ефективността може да се измери в произвеждането на единица продукт с по-малко количество ресурси - консумативи, химикали, енергия, време. 

Нека кажем, че днес за една сложна поръчка, с тираж и ретираж от общо 500 000 отпечатъка в рамките на две години са ни нужни общо 4 комплекта с по 6 клишета за всеки цвят (4 CMYK и 2 Pantone) - общо 24 клишета и например 20 литра химия за измиване. Да речем, че успеем да намалим тези материали до 2 комплекта от по 4 клишета (само CMYK) - общо 8 клишета и 5 литра химия, ако вземем и количеството спестена енергия и време при наличието на по-малко експонация и други фактори и ако сметнем това за всички поръчки през тези 2 години - можете да видите количеството отпадък, което може да се спести.

В ГЕД например можете да намерите системи за експонация на клишета за флексо печат, които имат нужда от незначително количество енергия; намаляват значително броя използвани клишета и намаляват значително брака.

Преизползване на материали, уреди и оборудване

Когато става дума за екология, много често срещан е терминът "рециклиране", който вече е преминал множество преобразувания и се използва под различна форма в различни сектори, но практически означава преработването на едно нещо и използването му повече от един път след всяка преработка.

На пазара съществуват възможности за преизползване на машини, които са втора употреба или със сменени части. Ако не искате да инвестирате в ново оборудване, това е едно чудесно решение, което при добре поддържана машината, може да даде много добра производителност за вашата печатница.

В ГЕД можете да намерите решения за рециклирани машини за печат, оборудване и софтуери втора употреба, които могат да бъдат от полза за вашето производство.

 

Малки консумативи от ежедневните печатни дейности

Ежедневните консумативи, които се използват в печатниците като хартия и мастило, може да не изглеждат като нищо особено от гледна точка на опазване на околната среда, но нека отново да направим няколко прости сметки.

За да дадем по-ясна представа, ще вземем един абсолютен пример, без да го свързваме с реални решения или продукти - Ако успеем да например спестим по 2 литра мастило и 1 килограм хартия на ден, това практически са малко над 700 литра мастило и малко над 350 килограма хартия на година. Ако всяка печатница в България въведе технологии и правила за спестяване на някакво количество консумативи, количеството брак и изхвърлени отпадъци значително ще намалее.

 

Софтуери за управление на предпечата

Вероятно ще ви се стори като приумица да говорим за дигитален способ, който може да влияе позитивно върху околната среда.

На пръв поглед, разбира се, е нещо неестествено. Истината е, че правилният набор от софтуерни системи, които подобряват времето за работа, могат да намалят брака или да изчисляват с точност количествата използвани ресурси. Те могат да бъдат чудесно допълнение към вашия комплект от решения за опазване на околната среда. Но и на първо място - да подпомагат работата по предпечата и печата.

Пример за такъв способ са платформите за управление на цялостния работен поток в печатницата, които позволяват да се следи информацията от много на брой гледни точки за по-добър мониторинг и управление на ресурсите.

Може да не се вижда с просто око, но използването на единна система и бързи методи за обработка на информацията и поръчките в печатницата могат да спестят значително количество дейности, всяка от които замърсяващи природата, а наред с това и много от разходите в печатницата.

 

Обучение на екипа за опазването на околната среда

Много от решенията и системите, които изброихме по-горе, идват с готови способи за работа и нямат нужда от допълнително обучение, за да имаме по-добро опазване на околната среда. Те просто го постигат чисто технологично.

Въпреки това, ако хората във вашата производствена и офис среда имат знание за инициативите в организацията, както и поле за изява на собственото намерение и желание във връзка с опазването на природата, това само по себе си е фактор за постигане на по-добри резултати.

 

Какви действия предприемаме в ГЕД

Практиката ни е регулярно да въвеждаме методи и системи, чиито предимства работят в цялост и не правят компромис с нито една от производствените ползи.

Решенията, които намират място при нас, могат да предложат значителни резултати през призмата на спестяване на разходи и по-евтино производство за всяко задание; по-малко време за изработка на поръчки; лесни за използване инструменти; високо качество на продукцията. 

Наред с всички тези предимства, не винаги успяваме, но се стремим решенията и продуктите, които приемаме и предлагаме, да оставят по-малък екологичен отпечатък, като използват по-малко замърсители, генерират по-малко отпадъци и цялостно спомагат за работа в по-чиста среда.

Внимателно подбираме доставчиците, партньорите и като цяло хората от чужбина, с които работим, защото техният начин на мислене и причини за производство и продажба на продукти пряко влияят върху нас - фирмите и пазара в България. 

Затова си поставяме за основна цел да работим с партньори, чиито методи на работа могат най-просто да се опишат като най-добрия възможен резултат, постигнат по най-лесния, най-безопасния и най-благоприятния начин, което освен всичко останало, включва и опазването на околната среда и нас самите.

 

 

Печатай Без Отпечатък!

Ако искате да научите повече за производствените възможности за екологично чист печат и намаляване на отпадъците във вашето производство или просто имате идеи, които смятате, че можете да обсъдите с нас, ще се радваме да се свържете с нас и да поговорим как можем да подобрим обкръжаващата ни среда!

 

move@gedbg.com