Начало | Общество | В подкрепа на организации

В подкрепа на организации

“Сдружение на фамилния бизнес – България”

“Сдружение на фамилния бизнес – България” е организация с нестопанска цел. Сдружението е неполитическа, нерелигиозна, независима и самостоятелна организация, която извършва дейност в частна полза, в изпълнение на решенията на органите на Сдружението и при спазване законите на Република България и международните норми.

ГЕД ООД е член на Сдружението на фамилния бизнес в България.

Целите на сдружението са:

да подпомага семействата в бизнеса да разбират и да се справят с предизвикателствата на регионално и глобално равнище и да подпомага успеха на семейния бизнес, както и да ги насърчава да осигуряват утвърждаването на техния бизнес;

да осигурява всестранен достъп до най-значимите източници на информация за семейния бизнес чрез сдружения, срещи, конференции, равнопоставени мрежи от всякакъв вид, както и да установява и поддържа контакт с други носители на информация, включително учени и съветници;

да подпомага семействата в бизнеса и да служи като връзка между отделните лица и организациите, включени в системата на семейния бизнес;

да работи за развитието и утвърждаването на семейния бизнес в България;

да разработва и осъществява проекти за реализацията на семейния бизнес в българската икономическа среда;

да популяризира постиженията на семейния бизнес в България;

да осъществява обмен на информация, идеи, знания и опит; да взаимодейства и съгласува дейността си с държавните и общинските власти и с обществените институции с цел развитието на семейния бизнес в България;

да съдейства за обогатяването на човешките ресурси, включени в дейността на семейния бизнес в България;

да окуражава и улеснява взаимодействието и участието на заинтересовани представители на семейния бизнес в България в създаването на благоприятен климат за развитие на семейния бизнес в българската икономическа реалност.

 

Партньори:

Стратегически партньори на Сдружението при постигане на целите са търговските дружества, осъществяващи семеен бизнес, юридическите лица с нестопанска цел за подпомагане на бизнеса, международните програми и институции, свързани със семейния бизнес, българската централна и местна власт, бизнес средите, специализираните международни организации на бизнеса и семейния бизнес.